Stichting Tennispark Ommen (STPO)

Het beheer van het tennispark wordt gevoerd door de Stichting Tennis Park Ommen. De leden van TCO zijn in deze constructie de gebruikers van het park. Het bestuur van de Stichting is verantwoording schuldig aan het bestuur van TCO. Tevens heeft de stichting ten doel het ondersteunen van de verenigingsactiviteiten van de TCO in de ruimste zin des woords.

Bestuur STPO

Het bestuur van de STPO is verantwoordelijk voor het gebruik en beheer van de eigendommen. En is daarmee ook hoofdelijk aansprakelijk, mocht er bijvoorbeeld iets fout gaan of wanbeleid worden gevoerd. Hiervoor zijn er uiteraard de noodzakelijke verzekeringen afgesloten om het risico te vermijden. Wanbeleid is echter niet te verzekeren. Om te zorgen dat het park en de banen goed onderhouden en veilig zijn moeten er werkzaamheden worden verricht. Als dit professioneel moet of als er geen vrijwilligers gevonden worden dan zal het Bestuur dit werk uitbesteden bij professionele krachten.

Voorzitter    
Ronald Haveman  (0529)453908  [email protected]
     
Penningmeester    
Ronald Hartholt  (0529)426883    [email protected]
     
Secretaris    
Richard  Smits      (0529)454148   [email protected]
     

 

Hieronder volgt een uitleg waarom er indertijd voor de Stichting is gekozen, wat de voordelen en consequenties zijn en hoe het  bestuur georganiseerd is.

Waarom:

Het behalen van financieel voordeel voortkomende uit een verschil in Btw-doorrekening is reden geweest om de bezittingen en het onderhoud en beheer daarvan onder te brengen in een Stichting. De regel is dat bij het aanbieden van de mogelijkheid tot het spelen van tennis, het geoorloofd is “huur” ervoor aan de “gebruikers” in rekening te brengen belast tegen het lage tarief van 6% BTW. De “verlener” (STPO) kan echter alle betaalde BTW terugvragen. Hierdoor ontstaat op de meeste uitgavenposten, die belast zijn met 21%, een voordeel van 15%. Een Stichting heeft per definitie geen winstoogmerk en moet quitte draaien.

Voorwaarden:

Een voorwaarde is o.a. dat de banen aan meerdere groepen of individuen verhuurd worden. Hierdoor is het nodig dat de Stichting de kosten per gebruiker berekent en verrekent en heeft zij  baat bij het feit dat ook anderen (scholen, vakantiegasten etc.) banen huren. Een Stichting moet minstens 10 jaar bestaan anders kan de belastingdienst de voordelen weer terughalen.

Eigendommen:

De banen, de baan-verlichting en de opstallen zijn in het bezit van de Stichting (vanaf de oprichting en de verhuizing naar dit park in 2008). De grond is eigendom van de gemeente en via erfpacht voor 30 jaar (vanaf 2008) in gebruik. Er is ook voor gekozen het clubhuis en het beheer ervan te laten vallen onder de Stichting.  

Beheer:

Een Stichting wordt bestuurd door een Bestuur. Om te waarborgen dat de belangen van de TCO zeker gesteld worden, zijn statutair een aantal voorwaarden gesteld: * alle Bestuursleden moeten lid zijn van TCO; * de helft+1 van het aantal bestuursleden is benoemd door het bestuur van de TCO; * Het bestuur van de TCO kan het bestuur van de STPO uit hun functies ontzetten; * bij het beëindigen van de Stichting heeft het Bestuur van de TCO als eerste recht op de verdeling van de “boedel”.

Financiën:

Een stichting is per definitie niet winstgevend. Alle gemaakte kosten en opbrengsten worden verrekend met de ontvangen huur.

De stichting is verplicht het voorgaande boekjaar ter goedkeuring voor te leggen aan het verenigingsbestuur. 

Consequenties:

Het bestuur van de STPO overlegt regelmatig met het bestuur van de TCO over de gang van zaken, plannen en over de beschikbaarheid van vrijwilligers. Dit vinden van vrijwilligers is een verantwoordelijkheid van de leden van de TCO zelf en dus van het TCO-bestuur. Het TCO-Bestuur is ook verantwoordelijk voor alle verenigingszaken zoals training, competitie, evenementen en communicatie. Het beheer en onderhoud van de banen, de lichtmasten, het hekwerk, de bestrating, het plantsoen, de opstallen en de inboedel hiervan vallen onder de Stichting. Wensen tot aanpassingen, storingen of andere relevante zaken kunnen worden gemeld bij een bestuurslid van de Stichting. Deze overlegt dan in het STPO-Bestuur en zo nodig met het TCO-Bestuur.