Contributie

Contributie categorieën

A. Junior: elk lid dat op 1 januari van het betreffende seizoen niet 17 jaar of ouder is.

B. Student: elk lid dat op 1 januari van het betreffende seizoen 17 jaar of ouder is en een (dag)opleiding volgt en geen eigen basisinkomen heeft.

C. Campinggast: elk lid dat buiten Overijssel woont en in de zomer op een camping in de buurt van Ommen verblijft, dit lidmaatschap loopt van 1 april tot en met 30 september.

D. Bijzonder: elk lid als zodanig aangemerkt door de Algemene Leden Vergadering (ALV) of het bestuur. Bijv. erelid, vakantielid etc.

E. Hummel: elk lid dat op 1 januari van het betreffende seizoen niet 7 jaar of ouder is.

F. Senior: elk lid dat niet voldoet aan de criteria onder A, B of C.

Contributieberekening

Het basisbedrag wordt betaald door een senior lid voor één kalenderjaar. De bedragen voor de categorieën A en B zijn afgeleid van het basisbedrag. De bedragen worden afgerond tot een veelvoud van 1 euro.

Contributie Junior: ½ x basisbedrag

Contributie Student: 2/3 x basisbedrag

Contributie Campinggast: 2/3 x basisbedrag

Contributie Hummel: € 25,-

Contributie Senior: 1 x basisbedrag

Contributie bijzonder: bepaald door ALV of bestuur

Gezinscontributie: gezinnen, waarvan meer dan 4, thuiswonenden, lid zijn van de vereniging, betalen slecht voor de eerste 4 leden contributie. Elke 5e gezinslid of meer is dus gratis. Hierbij wordt uitgegaan voor de berekening vanaf het oudste in leeftijd en zo verder door het gezin.

Leden welke (op)nieuw worden ingeschreven betalen een entreegeld in het jaar van (her)inschrijving. Leden die aan een seniorencompetitie van de KNLTB meedoen, dienen een competitiebijdrage per team te betalen.

De leden dienen een machtiging voor automatische incasso aan TCO te verstrekken.

 

Contributie bedragen 2020

Basisbedrag: contributie Senior € 164,--
Contributie Junior: € 82.--
Contributie Student: € 110,--
Contributie Campinggast € 110,--
Entreegeld € 18,-- (=lidmaatschap KNLTB)

Beëindiging van het lidmaatschap dient u schriftelijk vóór 1 december door te geven aan de ledenadministratie. Alle afmeldingen die daarna binnenkomen, worden niet geaccepteerd en u bent dan automatisch voor het volgend jaar contributie verschuldigd. Alleen bij verhuizingen buiten Ommen wordt een uitzondering gemaakt. Hierbij geldt een opzegtermijn van 4 weken en is de contributie verschuldigd naar rato.


Mocht u weigeren te betalen, dan leidt dit onherroepelijk tot royement. Dit houdt in dat u ook in de toekomst geen lid meer van een tennisvereniging kunt worden, omdat TCO uw naam publiceert en doorgeeft aan de KNLTB.