Privacy statement (AVG)

Privacy Statement Tennis Club Ommen (TCO)

TCO  hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om ieders privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy.
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van de persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent de persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als TCO  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebben hierover of contact met ons op willen nemen kan dit via [email protected]

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door TCO verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling: Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. Voor deze doelstelling kan TCO de volgende persoonsgegevens van je vragen: Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum, kopie ID, BSN-nummer en bankgegevens.  
De persoonsgegevens worden door TCO opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiƫle administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door TCO verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over het lidmaatschap
  Grondslag voor deze persoonsgegevens is het aanmeldingsformulier op de website. Voor deze doelstellingen kan TCO de volgende persoonsgegevens van je vragen: Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, emailadres, pasfoto en bankgegevens.  

Jouw persoonsgegevens worden door TCO opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiƫle administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren

Persoonsgegevens van sponsoren worden door TCO verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten. Grondslag voor deze persoonsgegevens is het sponsorcontract. Voor deze doelstelling kan TCO de volgende persoonsgegevens van u vragen: Bedrijfsnaam, voornaam, tussenvoegsel, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres en website   

Deze persoons- en/of bedrijfsgegevens worden door TCO opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de periode dat men sponsor is.

Verstrekking aan derden

De gegevens die aan ons doorgegeven zijn, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien hier schriftelijk toestemming voor gegeven is.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

TCO bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten omtrent uw gegevens

Je heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij ontvangen hebben. Tevens kan bezwaar gemaakt worden tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten/opmerkingen

Voor klachten/opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je direct contact met ons opnemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op Tennis Club Ommen [email protected]